Dit is ROBAMCI

Risico gestuurd beheer van kritische infrastructuur in de GWW sector

Achtergrond

Risk and Opportunity Based Asset Management for Critical Infrastructure (ROBAMCI ) geeft invulling aan risico gebaseerde asset management voor kritische infrastructuur in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Asset management wordt al gevoerd zolang er infrastructuur wordt gebouwd. Naar schatting wordt in Nederland door RWS en Waterschappen en Gemeenten jaarlijks ongeveer 15 á 20 Miljard Euro ingezet in landelijke, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen, waterzuivering en waterveiligheid.

Publieke organisaties hebben als doel om bepaalde maatschappelijke functies te faciliteren en leggen daartoe infrastructuur aan en houden die in stand. Voor zowel private als publieke organisaties is de kern van asset management het vinden en bewaren van de balans tussen de kwaliteit (service levels van functies en assets), de kwetsbaarheid (de restrisico’s bij functieverlies) en de kosten van aanleg, beheer en onderhoud.

Trends

Momenteel ontwikkelt asset management zich tot een vakgebied waarmee beslissingen over aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur worden onderbouwd met een systematische, systeem-georiënteerde en duurzame aanpak. Er zijn een aantal trends zichtbaar die de urgentie aangeven van het implementeren van een systematische en kwantitatieve risk-based aanpak voor ‘publieke assets’. Het minimaliseren van kosten van interventies verschuift naar een zorgvuldige afweging tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. De focus op de kwaliteit van individuele assets verschuift de kwaliteit van een systeem, netwerk of asset portfolio. En er is een verschuiving zichtbaar van aandacht voor nieuwbouw naar aandacht voor de gehele life cycle, met speciale aandacht voor levensduurverlenging van bestaande assets, en meekoppel- en ontwikkelkansen.

Kansen

De afwegingen om de balans tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te bewaren worden steeds complexer. Kennis en ervaring van en data over verschillende assets in de ketens of netwerken zijn vaak zowel versnipperd tussen als binnen verschillende organisaties. Er lijkt een groeiende behoefte naar ondersteuning op het gebied van asset management door kwantitatieve beslismodellen die invulling geven aan beslissingen onder onzekerheid. Risk Based Asset Management biedt een uitstekende en uniforme basis voor beslissingen over maatregelen in en onderhoud van de asset portfolio.

Dit zijn de onderwerpen

De uitgevoerde case studies hebben betrekking tot onderstaande onderwerpen

Illustratie cirkels ROBAMCI blauw

Dit zijn de betrokken partijen

Deze partijen participeren in het ROBAMCI samenwerkingsverband

Betrokken partners

Logo_Fugro_Colour
Logo-KYL-rgb

Betrokken overheden

logo-waterschap-hollandse-delta