De aanleiding

Inzicht, transparantie en substantiële efficiencywinst

Ervaringen in andere sectoren laten toegenomen inzicht, transparantie over interventies en efficiencywinsten zien, als gevolg van het systematisch invoeren van system- en risk-based asset management. Naar schatting wordt in Nederland door RWS, waterschappen en gemeenten jaarlijks ongeveer 16 miljard Euro ingezet voor aanleg, beheer en onderhoud van landelijke, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, dijken, kunstwerken, waterlopen, ondergrondse infrastructuur en waterzuivering. Daarvan wordt ca. 6 miljard besteed in de waterbouw en waterveiligheid. Met efficiencywinst wordt het verschil tussen baten en kosten groter, soms door een besparing op de kosten, soms door een vergroting van de baten. In het geval van publieke infra is de verwachting dat de kosten stijgen door vervangingsopgaven en het anticiperen op klimaatverandering. Met de Risk-based en systeem georiënteerde aanpak die ontwikkeld is in ROBAMCI neemt desondanks de efficiency toe. Met het ROBAMCI ontwikkelprogramma is een krachtige verbinding gecreëerd tussen de aspecten en elementen in de keten van data, informatie, begrip, handelingsperspectieven en bedrijfsvoering van de publieke kritieke infrastructuur. Deze verbinding is tevens gebaseerd op de vorm ervan: samenwerking in de gouden driehoek. De uitkomsten van de cases in het programma ROBAMCI laten zien dat het toepassen van de ROBAMCI methodiek  efficiencywinst levert.

Het afgeronde ontwikkelprogramma

4 jaar ontwikkeling op basis van case studies

Cases uit de praktijk

De ruggengraat van het programma zijn de cases. Daarmee is in de praktijk van de beheerders inzichtelijk gemaakt welke methoden en technieken kunnen worden gebruikt om transparantie en efficiëntie te vergroten, en welke mogelijkheden dat biedt. De cases dekken gezamenlijk een representatief deel de breedte van de natte GWW sector. Er zijn  cases gedaan voor primaire en regionale waterkeringen, watersystemen met kunstwerken, riolering, kust en ondergrond

Cyclische synthese en een business estimate

In de business estimate/ synthese van ROBAMCI is het doel te analyseren wat de lessen vanuit de casussen over deze aanpak kunnen betekenen voor Nederland. Vanwege de focus in de casussen is hierbij de ‘natte’ GWW sector als studiegebied gekozen: waterveiligheid, watersysteem, en vaarwegen. In de ‘business estimate’ van de voordelen van kwantitatief risico gestuurd assetmanagement, staan de volgende vragen centraal: Wat is de omvang van het assetmanagement in de natte sector? Welke lessen kunnen uit de casussen worden gehaald ten aanzien van de meerwaarde van ROBAMCI? Wat is nodig voor het benutten van deze meerwaarde?

Connectie met en tussen beheerders

Het programma had ten doel om een ontwikkeling in de publieke infrastructuur in gang te zetten, en is daarmee van en voor beheerders. Daarom is de verbinding met de beheerders cruciaal. Tevens is het belangrijk dat beheerders ervaringen uitwisselen en nieuwe mogelijkheden voor verdere ontwikkeling aandragen. Om de connectie tussen de verschillende lagen van beheersorganisaties te ondersteunen is een Serious Game ontwikkeld die het assetmanagement gedurende de levensduur naspeelt.

De opbouw

4 fasen en 5 werkpakketten van 2015 tot en met 2019

Fasering en planning

Het ontwikkelprogramma bestond uit 5 fasen, een voorbereidingsperiode en 4 fasen met case studies. De fasen hadden elk een ander karakter:

Planfase
In de voorbereidingsperiode is het programma geformuleerd, zijn partners gevonden en is de financiering voor de eerste fase georganiseerd.

Fase 1
In de eerste serie cases is problematiek en aanpak verkend, en is de omvang van de sector in kaart gebracht.

Fase 2
De tweede serie cases boden de leidraad om de aanpak uit te werken en waren gericht op verdieping van inzicht in de doorwerking van methoden en technieken op de efficiëntie van beslissingen.

Fase 3
De derde serie cases richtte zich op het beter vullen van de breedte van de ‘natte‘ GWW-sector, en het verder vormgeven en instrumenteren van de aanpak.

Fase 4
In deze fase richtten de cases zich op het beter vullen van de breedte van de ‘natte‘ GWW-sector. De aanpak en instrumentatie zijn breder toegankelijk gemaakt . Ook zijn eindrapporten opgesteld en is een symposium georganiseerd.

Organisatie

Gedurende de 4 fasen is er parallel gewerkt in 5 werkpakketten:

Werkpakket 1
Projectmanagement. Coördinatie van het project en samenwerking met de partners.

Werkpakket 2
Framework of Analysis. Samenhangend raamwerk van kennis, methoden, tools en best practices voor het voorbereiden van beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, toepasbaar voor infrastructuur in beheer van de overheid.

Werkpakket 3
Case studies. Testen van toepasbaarheid van ontwikkelde asset management methoden en de ontwikkelbehoefte ervan aan de hand van het uitvoeren van praktijkcases waarin een beslissing wordt voorbereid voor een actueel vraagstuk.

Werkpakket 4
Synthese en Business estimate. Analyse van de omvang van de sector. Synthese van de cases, en het opstellen van de Business estimate voor de potentie van de ontwikkelde aanpak.

Werkpakket 5
Kennisuitwisseling en communicatie. Faciliteren van een netwerk van kennisuitwisseling en brede bewustwording van de potentie van assetmanagement in de GWW-sector met een Serious game.

Onderstaande partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van ROBAMCI