Framework of Analysis

Inleiding
Een van de grondgedachten achter ROBAMCI, en met name de brede insteek van het programma, is dat veel asset en life cycle management vraagstukken in de grond hetzelfde zijn, hoewel de toepassing kan verschillen. Hierbij is het dus zaak om de overeenkomsten tussen cases goed te kunnen herkennen en gebruiken, zodat ervaringen uit het ene toepassingsgebied benut kunnen worden in een andere toepassing. Binnen het Framework of Analysis wordt een algemeen raamwerk ontwikkeld, waarmee cases kunnen worden uitgelijnd en gestructureerd. Ontwikkeling van het framework is een iteratief proces, waarbij voortdurend terugkoppeling vanuit cases gebruikt wordt om inhoudelijk verder aan te scherpen. Op deze manier wordt er in de looptijd van een aantal jaren een framework ontwikkeld wat aansluit op de beheerspraktijk, daarbij rechtdoend aan de diversiteit van publieke organisaties. Zo kan los van de precieze organisatorische context, sturen op prestaties, risico’s en kosten praktisch hanteerbaar worden gemaakt.

Doelstelling
Het ontwikkelen van een samenhangend raamwerk van kennis, methoden, tools en best practices voor het voorbereiden van beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, toepasbaar voor infrastructuur in beheer van de overheid.

Algemeen
Het doel van dit werkpakket is het opstellen van de eerste versie van het framework voor de verschillende case studies binnen het ROBAMCI-project. Uit de literatuur blijkt dat in veel toepassingsgebieden, in meer of mindere mate, aan asset management wordt gedaan, vaak zelfs zonder dit te benoemen. In dit laatste schuilt ook een veelvoorkomend probleem. Hoewel vaak een groot deel van de fasen van de levenscyclus op de een of andere manier aan bod komen, gebeurt dit niet op integrale wijze. Oorzaak hiervan is dat het vaak problematisch blijkt om actoren uit verschillende fasen goed met elkaar te laten communiceren en de juiste informatie te laten uitwisselen.

Aan de hand van de literatuur is een framework opgesteld voor asset management van kritieke (publieke) infrastructuur. In dit framework worden de verschillende fasen van de levenscyclus, die nu vaak nog afzonderlijk beschouwd worden, geïntegreerd. Daarnaast is er een verband gelegd tussen asset management van netwerken en individuele assets, en de verschillende rolhouders (asset eigenaar, asset manager en service provider) die in de levenscyclus een rol spelen. Cruciaal in de implementatie van dit framework is de relatie tussen de verschillende fasen in de levenscyclus en met name de uitwisseling van informatie tussen deze fasen, uit de literatuur blijkt immers dat dit vaak mis gaat. Daarom is een model ontwikkeld voor het definiëren van eisen aan kwaliteit van informatie en het toetsen van informatiekwaliteit. Dit model kan bijdragen aan het beter integreren van verschillende fasen in de levenscyclus.

Het laatste deel van dit werkpakket richt zich erop hoe en met welke tools het framework verder toepasbaar kan worden gemaakt. Veel van deze tools zijn al beschikbaar, maar ook hier geldt dat de integratie vaak nog ontbreekt. Het framework en het informatiekwaliteitsmodel zullen binnen de volgende ROBAMCI case studies verder verbeterd en ingevuld worden met de benodigde tools.