Assetmanagement van de kust

Doel
Het doel van deze verkenning, uitgevoerd voor het Rijkswaterstaat Corporate Innovation Program/CIP, is om ervaring opdoen te doen met ‘asset management’ als denklijn om de doelmatigheid van programma Kustlijnzorg in beeld te brengen en na te gaan of er optimalisatiekansen zijn die in een vervolg uitgewerkt kunnen worden. De uitkomsten kunnen als voorbeeld dienen voor andere grond-weg en waterbouw sectoren in het kader van ROBAMCI.

Resultaten
Uit een specifieke vergelijking van een kustversterking bij Callantsoog blijkt dat de kosten van een eenmalige kustversterking hoger zijn dan een geleidelijke versterking met kustlijnzorg. Meer in het algemeen geldt dat voor de meeste kustvakken langs de Nederlandse kust de baten van het kustonderhoud positief zijn vanwege de vermeden kosten aan herstelwerkzaamheden van de kust en baten aan kustrecreatie. De doelmatigheid van de suppleties langs de Hollandse kust die in de jaren 2001-2012 in totaal aan de Hollandse kust zijn aangebracht (kustlijnzorg plus zwakke schakels plus zandmotor) zijn voor driekwart te verantwoorden uit de vermeden schade aan de zeewering (veiligheid) en baten voor recreatie. Het overige kwart van het suppletievolume is niet direct te verantwoorden uit genoemde baten; hier liggen optimalisatiemogelijkheden die nader uitgewerkt kunnen worden. De doelmatigheid van de suppleties in het Waddengebied kunnen niet worden aangetoond vanuit de kosten-batensaldo. Hoe asset management echter omgaat met tactische overwegingen rond adaptatie van de kust aan zeespiegelstijging (proactief meestijgen van het kustfundament) is een vraag die nog beantwoord zal moeten worden.

Stakeholder RWS
Partners Deltares, HKV, RWS
Contactpersoon Joost Stronkhorst (Deltares)
Rapportage Bekijk rapportage
Presentatie Bekijk presentatie