Regionale waterkeringen Noord-Holland

Situatie
De regionale keringen in Noord Holland zijn in beheer bij HHNK. Het gaat in totaal om bijna 2000 km kering, waarvan ca. 1000 km is genormeerd. Ze vergen periodiek onderhoud en verbetering. De waterkeringen zakken en zetten, zeker in gebieden met een ondergrond van veen. Voor de genormeerde keringen wordt budget gereserveerd op de begroting. Zowel een ruime als een smalle budgettering is ongewenst.

Doel
Het doel van de case is om de investeringsbedragen te schatten en onderbouwen die HHNK jaarlijks nodig heeft voor het op orde houden van de genormeerde regionale keringen, gebaseerd op het beschouwen van de huidige strategie en een aanpak waarin monitoring en/of innovatie worden gebruikt.

Aanpak
De aanpak wordt gebaseerd op een levensduurbenadering van een beheerprogramma:

  • Waarin niet een individuele waterkering maar een areaal/portfolio van waterkeringen wordt beschouwd;
  • Waarin waterkeringen verouderen/zakken, groot onderhoud ondergaan en worden verbeterd;
  • Waarin inspectie en planning van fysieke maatregelen aan de waterkeringen worden aangewend als middelen om het risico op portfolioniveau te beheersen.

Alhoewel een belangrijke aanleiding voor de huidige versterkingsronde gelegen is in een tekort aan stabiliteit, mede als gevolg van kennistoename, is de veroudering door fysieke omstandigheden toch voornamelijk te vinden in verandering van het kerend vermogen door zakking/zetting. Daarom wordt de dijkhoogte als een belangrijke indicator gezien voor de interventiemomenten en kosten. Het gaat om een pragmatische onderbouwing dus voor de relatie tussen hoogte en sterkte, voor het effect van maatregelen op het risico, en de veroudering, worden kentallen gebruikt. Middels een gevoeligheidsonderzoek wordt het effect van enkele belangrijke uitgangspunten inzichtelijk gemaakt.